Stichting Beeldende Kunsten Delft, Kadmium

Meerjarig beleid 2023-2025

Introductie
De Stichting Beeldende Kunsten Delft heeft tot doel het culturele klimaat in Delft te stimuleren. Kadmium wil een inspirerend podium zijn voor Delftse kunstenaars en actief bijdragen aan initiatieven die de aantrekkelijkheid van Delft als culturele stad kunnen versterken. Kadmium heeft daarvoor een scala aan activiteiten en zoekt, waar dat kan, actief de samenwerking met anderen om deze doelstelling te bereiken.

Visie en kernwaarden
De Stichting Beeldende Kunsten Delft, Kadmium, ziet kunst en een inspirerend cultureel klimaat als belangrijke impuls voor welzijn en welvaart van de gemeente Delft en haar inwoners en bezoekers.
De kernwaarden voor Kadmium zijn professionaliteit, verbinding, ontwikkeling en een maatschappelijke benadering. Die kernwaarden komen tot uitdrukking in de tentoonstellingen die elk een eigen thema hebben, waarbij recente maatschappelijke ontwikkelingen gekoppeld worden aan ontwikkelingen in de kunst.

Organisatie

Bestuur en programmaraad
Kadmium kent een bestuur bestaande uit vier personen. Een programmaraad bestaande uit 4 kunstenaars en een bestuurslid, is verantwoordelijk voor het begeleiden en organiseren van de exposities.

Vrijwilligers
De exposities worden ondersteund door een groot aantal vrijwilligers die zorgen voor de ontvangst van publiek en het open houden van de expositieruimte.
De gemeente Delft hecht er aan dat elke Delftse burger actief deelneemt aan de samenleving. Vrijwilligerswerk is daarbij een belangrijke zinvolle invulling. Teneinde onze activiteiten mogelijk te  maken willen we graag werken met vrijwilligers. Het gaat ons om elke burger die graag iets wil of kan bijdragen. Uiteraard dienen we daarbij te zorgen voor een adequate begeleidingsstructuur. Het bestuur wil o.a. onderzoeken of we gebruik kunnen maken van deelnemers van het programma “Lekker Bezig” https://www.lekkerbezigdelft.nl/ ,  55+-ers, alleenstaande ouderen https://www.delftvoorelkaar.nl/  Via een bestaande gemeentelijke regeling zijn vrijwilligers verzekerd. https://www.delft.nl/zorg/prettig-samenleven/vrijwilligerswerk

Professionele kracht
De stichting werkt op dit moment voor 100% met vrijwilligers. Dat is een situatie die het bestuur niet wenselijk acht omdat dit het bereiken van de doelen van Kadmium beperkt en de mogelijkheden om te zorgen voor een adequate bedrijfsvoering ende begeleidingsstructuur voor de vrijwilligers onder druk zet. Het bestuur is van mening dat dat alleen maar gerealiseerd kan worden met een betaalde part time medewerker.

Beloningsstructuur en fair practice
Daarbij acht het bestuur het ongewenst dat in de kunst vaak geen sprake is van fair practice, het uitgangspunt dat mensen, kunstenaars, moeten kunnen rekenen op een reële vergoeding voor geleverd werk.
Op dit moment krijgen alleen curatoren die een van de tentoonstellingen in Kadmium verzorgen en begeleiden een onkostenvergoeding van €500, hetgeen niet in verhouding staat met de door hen benodigde tijd en inzet om dit voor elkaar te krijgen.Voor de socialmedia wordt een ZZP-er ingehuurd. De overige betrokkenen, bestuur, programmaraad,kunstenaars en vrijwilligers krijgen geen vergoeding.
De gemeente Delft heeft het fair practice principe prioriteit gegeven en doet hier onderzoek naar in 2023. Het bestuur van Kadmium ondersteunt dit belang en zoekt naar mogelijkheden om hierin stappen te zetten. Kadmium wacht hierbij de uitkomsten van het onderzoek door de gemeente Delft af.

Realiseren van de doelen van Kadmium

Kadmium werkt aan het realiseren van de gestelde doelen door:

  • Het organiseren van tentoonstellingen van Delftse kunstenaars
  • Een ontmoetings- en inspiratiepunt te zijn voor Delftse kunstenaars
  • De werken en ateliers van Delftse kunstenaars actief toegankelijk te maken voor Delftenaren en bezoekers van Delft
  • Het ondersteunen van initiatieven die de aantrekkelijkheid van Delft als culturele stad kunnen versterken
  • Kadmium zoekt waar dat kan actief de samenwerking met andere partijen en kunstenaarsinitiatieven in Delft en in andere gemeenten om deze doelen te realiseren
  • Op vragen uit het veld van bijvoorbeeld onderwijs-, zorg- en culturele instellingen wordt waar dat kan positief en actief gereageerd
  • Kadmium wil onderzoeken hoe we met inzet van specifieke social media tools, gebruikt binnen specifieke groepen meer communicatie kunnen realiseren. Daarnaast investeren we in het informeren van belangengroepen, culturele organisaties voor specifieke groepen en media die veel benut worden door bewoners in de kwetsbare wijken in Delft.
  • Kunst is meer dan beeldende kunst. Muziek en het geven van een podium aan zowel gevorderde performers als jonge muzikanten met weinig podiumervaring, heeft een vaste plaats binnen de activiteiten van Kadmium.

Financiering
Kadmium wordt financieel ondersteund door de gemeente Delft en genereert daarnaast inkomsten uit contributies van leden en uit bemiddeling bij verkoop van geëxposeerde kunstwerken.

Meerjarenaanpak Kadmium

Exposities
Kadmium wil per jaar circa tien tentoonstellingen organiseren. Per expositie wordt er een thema bedacht binnen de kernwaarden van Kadmium.

Vast onderdeel van de programmering zijn de Lentesalon en de Herfstsalon, inclusief Atelier route en Concours, een tentoonstelling en wedstrijd voor middelbare scholieren die met kunst bezig zijn.
Elke tentoonstelling heeft een eigen curator. Elke curator ontvangt een vergoeding van €500,-.

Kadmium richt zich daarbij op iedereen voor wie kunst een inspiratiebron kan zijn. Uit Delft of uit de regio. We richten ons ook op toeristen en bezoekers aan Delft, en we willen zo veel mogelijk Delftse kunstenaars bereiken. Kadmium besteedt dit jaar in de publiciteit extra aandacht aan doelgroepen die niet “van nature” worden bereikt. Kadmium gaat na welke social media daarvoor het meest geschikt zijn.

Educatie
Kadmium organiseert naast exposities een aanvullend educatief programma voor kunstenaars en vrijwilligers.

Samen Kunst Kijken
Bij ‘Samen Kunst Kijken’ nodigen we vrijwilligers en kunstenaars uit om naar een tentoonstelling in de regio te gaan.  Wanneer je samen kunst gaat bekijken en erover praat leer je anders kijken.
Ook is dit een manier voor kunstenaars en vrijwilligers om elkaar in een andere omgeving te leren kennen en om te kijken hoe het er in andere expositieruimtes aan toe gaat.

Intervisie
Bij de ‘Intervisie’ bijeenkomsten nodigen we per keer vijf kunstenaars uit om een werk mee te nemen waar ze zelf niet helemaal uitkomen. Onder leiding van Noëlle van der Hagen en Jolanda Peeters, twee Delftse beeldend kunstenaars, wordt elkaars werk besproken en kunnen er tips en adviezen worden gegeven.

Cursus Social Media
De mogelijkheid bestaat nu om een workshop Instagram Content & Strategy, specifiek voor de creatieve sector aan te bieden. Het betreft een intensieve workshop van zo’n 3,5 uur met een focus op Branding & Content voor kunstenaars die hun account willen professionaliseren en dus al bekend zijn met de mogelijkheden van hun mobiele telefoon. Het werk van elke deelnemer komt aan bod. Het aantal deelnemers per workshop beperken we tot vijf. De kosten per deelnemer zijn € 150,- per persoon exclusief BTW. We willen ook de mogelijkheid aanbieden om kunstenaars individueel te begeleiden. De workshop wordt aangeboden door een professionele docent, actief werkzaam in de Social Media omgeving.

Gesprek tussen kunstenaars, bestuur en vrijwilligers: Bruis
Bruis is een borrelmoment waarbij kunstenaars, bestuursleden en vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten. Bruis vindt eens per kwartaal plaats.

Tijdens de bruisborrel wordt er een momentje genomen om alle kunstenaars op de hoogte te stellen van lopende zaken. Verder is er de gelegenheid om als vakgenoten onder elkaar te praten.

Twee keer per jaar is er een Bruis-extra. Voor deze borrels wordt een extra uitgebreid programma verzorgd en kan ieder ideeën inbrengen die bijdragen aan het nog beter functioneren van de SBKD.

Er is een behoefte onder kunstenaars om met elkaar van gedachten te wisselen en ook om een actieve bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van SBKD.

Muziek: BacktoBasis
BackToBasis geeft elke maand gevorderde performers en jonge muzikanten met weinig podiumervaring de kans om op te treden. De sfeer is uniek: in een huiskamerachtige sfeer omgeven door kunst zijn er optredens van steeds ongeveer 20 minuten. Tussendoor is er tijd voor een gesprek tussen aanwezige musici en kunstenaars en voor een drankje.

Kadmium jaarplan 2024
In 2024 wordt de uitwerking van de exposities gebaseerd op aangeleverde thema’s van Delftse kunstenaars binnen de kernwaarden van Kadmium. Het thema wordt vertaald in de samenwerking tussen vier of meerdere kunstenaars, het laten zien van meerdere disciplines tegelijkertijd, het combineren van ruimtelijk en tweedimensionaal werk van verschillende kunstenaars.

Exposities 2024

Januari 2024 Veerkracht van de vrouwelijke vorm

Februari 2024 Hoi Rik, beste Ad

Maart 2024 Lentesalon

April 2024 Concours

Educatieve activiteiten
Samen kunst kijken
Cursus sociale media
Gesprek tussen kunstenaars, bestuur en vrijwilligers: Bruis
BackToBasis