n_IETS exposanten

vanaf 20/03/2014 tot en met 20/04/2014

De expositie n_IETS toont werk van kunstenaars die werken met wat er is. De kunstenaars eigenen zich bestaande elementen toe in de creatie van hun werk. Aan de ‘geleende’ objecten of beelden is nauwelijks of geen transformatie toegepast. De werken hebben een welhaast achteloos karakter. Vaak is een tweede of derde blik nodig voor er zich iets van betekenis openbaart. De kunstenaars lijken een detail, een nuance met ons te willen delen. Iets wat mogelijk aan ons voorbij gaat.
In eerdere kunststromingen was het gebruik van ‘geleende’ objecten of beelden een belangrijk element, zoals bijvoorbeeld in het dadaïsme, Pop Art en Arte Povera. Ook in de expositie n_IETS wordt afstand gedaan van een hiërarchische benadering van materialen. Vodden en plastic zakjes als materiaal zijn gelijkwaardig aan brons en marmer voor het maken van kunst. En met een bepaalde fijngevoeligheid wordt er nog immer ingegaan op vraagstukken rondom cultuur, milieu en samenleving.
Een veronderstelde gelijkenis roept vragen op; zijn er in onze tijdgeest gelijkenissen met die eerder genoemde perioden? En zijn er nieuwe benaderingen te constateren in deze methode van werken? De normen van de kunst hoeven per slot van rekening niet meer op dezelfde wijze verlegd te worden als in de 20e eeuw. Het lijkt dat deze kunstenaars de eerder gemaakte theorieën niet nodig hebben om hen te rechtvaardigen of begeleiden. Zij nemen simpelweg wat ze nodig hebben en doen ermee wat ze willen. Een vrije zelfbeschikking vanuit een DIY-cultuur waar behoud en hergebruik steeds belangrijkere begrippen vormen. Ze vinden verwantschap in de methodische en esthetische waarden, zonder de beweegredenen van de eerder genoemde periode.

Waar eerder de vergankelijkheid benadrukt werd, lijkt de hedendaagse keus voor kortstondige creaties of eenvoudige materialen juist behoud uit te drukken. Het gaat nu om de permanente aanwezigheid van het subtiele, dat in alles blijft bestaan. En dit in een tijd waarin globalisering, polarisering en complexe uitdagingen domineren. De exposanten van n_IETS creëren met hun werk ruimte voor altijd aanwezige nuance.

Programma:

Preview: vrijdag 21 maart 17:00 uur
Preview is een vroegtijdige, inhoudelijke introductie op de tentoonstelling door de curatoren aan belangstellenden en de vrijwilligers van Kadmium. De vrijwilligers, die tijdens de expositie optreden als gastheer en gastvrouw, zijn zo in staat om met bezoekers in gesprek te gaan.

Gesprek over n_IETS; Nuance juist Nu? woensdag 26 maart 20:30 uur
In de expositie n_IETS wordt de nuance in de getoonde kunst door middel van een onderzoekshypothese gekoppeld aan de tijdgeest. Graag gaan wij met u in gesprek over deze hypothese. Dit doen we vanuit de kunst, maar vanavond, in samenwerking met Delft Design, verbreden we dit vraagstuk ook naar de publieke ruimte.
Ondervindt men in breder perspectief, in de beeldende kunst, stedenbouw, openbare ruimte en ontwerppraktijk, herkenning in deze hypothese?

De exposanten van n_IETS nemen simpelweg wat ze nodig hebben en doen ermee wat ze willen. Een vrije zelfbeschikking vanuit een DIY-cultuur waar behoud en hergebruik steeds belangrijkere begrippen vormen. Waarom deze kunst, in deze tijd? Is de drang om subtiel te werken, met nauwelijks ingrepen in wat er al is, een reactie op de tijdgeest? Een tijdgeest waar globalisering, een versimpeld en gepolariseerd publiek debat en grote uitdagingen op veel gebieden zich opdringen.
Deelnemers aan dit gesprek zijn Marleen Sleeuwits, deelnemend kunstenaar aan n_IETS, Rik van Hazendonk, co-curator van n_IETS, Michiel Brouwer, stedenbouwkundige en voorzitter van Delft Design. De naam van de gespreksleider is momenteel nog onbekend.
Gesprek over n_IETS is een samenwerking tussen Delft Design en kunstencentrum Kadmium.

Kinderworkshop van IETS naar NIETS  woensdagmiddag 9 april van 15:00u tot 17:30u
Kunst voor het oprapen
Deze woensdagmiddag kun je in Kunstencentrum Kadmium kijken, filosoferen én maken naar aanleiding van de expositie n_IETS. Wanneer wordt een alledaags ‘ding’ kunst? Wat is het idee achter het werk? Hebben kunst en gevoel met elkaar te maken? Ga in de stad op speurtocht naar je eigen materiaal om vervolgens zelf aan de slag te gaan. Kan jij ook van niets iets maken? Vanaf 17:00 mogen je ouders komen kijken en luisteren naar wat jullie hebben gemaakt.
De workshop vindt plaats onder leiding van Myra Hillebrink van Het Luisterrijk. Opgeven kan via info@het-luisterrijk.nl, kosten 4 euro (met Delftpas 2 euro), minimum leeftijd 7 jaar.

n_IETS is mede mogelijk gemaakt door:

curator

Rik van Hazendonk en Laura Abbink

deelnemende kunstenaars

Laura Abbink

Laura Abbink’s werk heeft betrekking op de stad en haar inwoners. De stad als een bewegend mechanisme met een voortdurende in- en uitstroom van mensen en spullen. In deze context onderzoekt ze vragen over identiteit, globalisatie en werkelijkheid in het proces van behoud en verval.
Abbink assembleert veelal gebruikte elementen tot architecturale bouwsels (dikwijls disfunctioneel) of nieuwe beelden waarin de toegeëigende materialen vaak nog herkenbaar zijn. Het materiaal wordt gerangschikt, geassembleerd of bewerkt tot verstilde beelden als compilaties van de samenleving.

(Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, 2010, Den Haag)

website

Josje Hattink

“Vroeger, toen de gewoonste dingen uit het leven nog wonderbaarlijk waren en de wereld oneindig onbegrijpelijk, begreep ik er misschien al wel meer van dan nu. Ik vond de wereld zelf uit.“
Josje Hattink (1990) onderzoekt  in haar werk hoe vaststaande wetmatigheden vloeiend overgaan in kleine toevalligheden en (on)mogelijkheden. Materialiteit is hierbij van groot belang. Basale materialen als zand, water, glas, plastic en touw zijn de aanknopingspunten bij het tastbaar maken van het proces. De mogelijkheden en beperkingen die een materiaal te bieden heeft, leiden tot faseovergangen tussen dat wat al bestond en het onbekende.

(Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, 2012, Den Haag)

website

Inti Hernandez

Inti Hernandez’s werk belichaamt een meewerkend aspect: door middel van zijn kunst en interactie met degenen die zich met zijn werk bezighouden, hoopt Hernandez betekenissen te verkennen en te leiden tot reflectie. Encounter (ice trays) [vertaling: Ontmoeting (ijsblokjes vormen)] is een variatie op het ‘friend’ en ‘enemy’ drinkglazen concept*. IJsblokjesvormen worden gebruikt om ijsblokjes te maken in de vorm van het woord vriend/friend/amigo en het woord vijand/enemy/enemigo. Samen in hetzelfde glas laten ze hun tegenstellingen los en gaan ze smeltend in elkaar op. Twee vormen met tegengestelde betekenissen worden één door hun gezamenlijke doel: ‘het koelen van onze drankjes’.
(div. academies, Havana en Rijksacademie, 2006, Amsterdam)

website

Thor Kulve

Tijdens de expositie n_IETS toon ik  De straathaard en De bluswater fontein beide zijn onderdeel van de collectie Redefine our public space. Met behulp van deze producten suggereer ik een ander gebruik van herkenbare objecten in ons publieke domein. Door het toe-eigenen van deze objecten stel ik vragen over het gebruik, eigendom en de invulling van dit domein. Daarnaast hoop ik dat het bijdraagt aan de discussie over behoud en verbetering van datgene wat reeds is, wat in contrast staat met de trend van creatieve vernietiging.
(Artez 2012, Arnhem)

website

Marleen Sleeuwits

Interiors

Met mijn fotowerken verken ik plekken waar je geen verbinding mee lijkt te kunnen maken. Ik bouw en vervorm ruimtes in leegstaande kantoorgebouwen totdat er een beeld ontstaat dat deze ervaring overbrengt. Deze transformaties lijken het meest op tijdelijke installaties of sculpturen en maken de ervaring van disconnectie overdraagbaar op een psychologisch niveau. Het eindresultaat is een fotografische interpretatie van de ruimte.

(St-Joost 2005, Breda)

website

Veerle Thoben

Het werk van Veerle Thoben bestaat uit momentopnames, uit het registreren en
projecteren van lichtreflecties, en refereert zo aan het verstrijken van de tijd.
De werken vestigen de aandacht op het meest eenvoudige en efemere van onze
dagelijkse omgeving en leggen de focus op het licht en de ruimte zelf.

(Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, 2012, Den Haag)

website